Situatiebeschrijving Stationsstraat Putten

De overweg Stationsstraat ligt binnen de bebouwde kom van Putten in een gebiedsontsluitingsweg (50km/uur), circa 20 meter ten noorden van station Putten.

De intensiteit op de omliggende wegen bedraagt circa 5.000 motorvoertuigen per etmaal. Hoewel de intensiteit niet hoog is, rijdt er wel veel vrachtverkeer. Dit zorgt in combinatie met langzaam verkeer (fiets en voetgangers) van en naar het station voor de nodige overlast ter hoogte van de overweg. De gemiddelde wachttijd en wachtrijlengte is beperkt en er is nauwelijks sprake van roodlichtnegatie.

huidige-situatie-Knelpunten-overgang-Putten-01

huidige situatie

Integrale problemen

De verkeersveiligheid op en rond deze overweg kan worden verbeterd. Op dit moment is sprake van een onveilige situatie doordat alle verkeersdeelnemers gebruik maken van hetzelfde profiel waarin te weinig ruimte is voor de kwetsbare verkeersdeelnemers (voetgangers en fietsers) die van en naar het station moeten lopen/rijden. (1)

Er zijn op dit moment voornamelijk gevaarlijke situaties op de overweg doordat voetgangers die de overweg oversteken gebruik moeten maken van dezelfde (zuidelijke) rijstrook als het gemotoriseerd verkeer. De overweg is niet ingericht op voetgangers, maar wordt wel gebruikt door voetgangers (met name reizigers). Voetgangers die van de oostzijde naar de westzijde van de overweg lopen, komen bij een gesloten overweg alleen een rood knipperlicht tegen en geen aparte overwegboom. Dit betekent dat zij ongehinderd (en daarmee onbewust) een gesloten overweg kunnen oversteken (2). De traverse wordt niet gebruikt omdat dit niet aantrekkelijk is (o.a. sociaal onveilig en voor bepaalde doelgroepen niet toegankelijk) (3).

Knelpunten-overgang-Putten-01

Huidige situatie Putten

De belangrijkste integrale problemen zijn:

  • Het ontbreken van een aparte voetgangersvoorziening op de overweg, inclusief bijbehorende overwegbomen.
  • Het huidige profiel op de overweg; deze is te smal voor de huidige gebruikers en de toegestane snelheid (50 km/uur).
  • De traverse is niet voor iedereen toegankelijk en is ook sociaal onveilig.
  • De routing rondom de perrons is niet optimaal.
  • De kruising die aan de oostzijde van de overweg ligt, wordt regelmatig door automobilisten gebruikt om iemand even af te zetten (informele Kiss & Ride), wat zorgt voor overlast op de overweg.
  • Daarnaast liggen aan beide kanten van de overweg vlakbij aansluitende wegen met kruisende verkeersstromen die voor een verkeersonveilige situatie zorgen, mede in relatie tot wachtrijen die voor de overweg ontstaan.

Oplossingsrichtingen

De meest kosteneffectieve maatregelen (of de maatregelen die volgens de LVO systematiek het beste scoren) zijn:

  • Het toepassen van een voetpad op de overweg (oplossingsrichting 1) om het voetgangersverkeer te scheiden van het gemotoriseerd verkeer;
  • Het aanleggen van extra perronopgangen (oplossingsrichting 2) om het gebruik van de traverse te stimuleren inclusief OVCP kaartlezers;
  • Het afwaarderen van de weg naar 30 km/uur (oplossingsrichting 3) om een veiligere doorstroming van het verkeer te garanderen en om de intensiteit op de overweg te verminderen. Er is namelijk een alternatieve route in de omgeving voor het (vracht)verkeer.
Oplossingen-overgang-Putten-01

Voorstel nieuwe situatie